EN
  • یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
  • -
  • ۹۰

استانداردسازی وسایل و تجهیزات آموزشی دانش آموزان استثنایی با کمک شركت صنایع آموزشی

بازدید جناب آقای دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به همراه ریاست شرکت صنایع آموزشی

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: با تمرکز بر ساخت وسایل آموزشی و کمک آموزشی دانش آموزان با نیاز ویژه می توان در راستای کیفیت بخشی به آموزش و پرورش استثنایی کمک کرد.


نظرات کاربران