فیلتر / تجهیزات فیزیک الکترومغناطیس / نتیجه 4 محصول
دسته بندی
مرتب سازی براساس قیمت
 • پل وتستون

  نام آزمایش: آزمایش پل وتستون
  لیست تجهیزات: پل وتستون – مولتی متر – گالوانومتر

  اطلاعات محصول
 • دستگاه عوامل مؤثر در مقاومت الكتريكی

  نام آزمایش: آزمایش عوامل مؤثر در مقاومت الكتريكی
  کاربرد: بررسی رابطه بین مقاومت یک جسم با طول، سطح مقطع و جنس آن
  لیست تجهیزات: دستگاه عوامل مؤثر در مقاومت…

  اطلاعات محصول
 • دستگاه قانون لنز

  نام آزمایش: آزمايش قانون لنز
  کاربرد: بررسی اثر نیروی محرکه القایی در سقوط آزاد اجسام
  لیست تجهیزات: دستگاه قانون لنز – زمان سنج سقوط آزاد-سنسورنوری – سنسورضربه ای –…

  اطلاعات محصول
 • دستگاه واندوگراف

  نام آزمایش: آزمایش واندوگراف
  کاربرد: بررسی نحوه تولید بار و توزیع بار الکتریکی در اجسام
  لیست تجهیزات: دستگاه واندوگراف فیزیک دانشگاهی – منبع تغذیه DC 30 ولت رگوله

  اطلاعات محصول