واحد فروش و خدمات پس از فروش

تلفن واحد فروش

۴۴۵۴۵۲۹۵-۸

۴۴۵۴۵۴۰۸-۹

نمابر واحد فروش

۴۴۵۴۵۲۹۴

 

ایمیل واحد فروش

Sales@eei-co.com

 eei.madadi@yahoo.com

تلفن مستقیم بخش محصولات سرگرمی

۴۴۵۴۴۵۹

 
کانال تلگرام واحد فروش https://telegram.me/eeisanayeamoozeshi

مدیر فروش

آقای علی مددی

۰۹۳۳۶۱۸۸۶۲۰

مسئول امور نمایندگی ها

خانم نیره خلیلی

۰۹۳۳۶۱۵۹۰۶۰

مسئول خدمات پس از فروش

آقای خاتون دهی

۰۹۳۶۴۳۰۲۲۹۱

مسئول فروش محصولات سرگرمیهای علمی و استثنایی

خانم شاهی

۰۹۱۲۷۹۹۰۰۹۶

مسئول فروش محصولات سرگرمیهای علمی و استثنایی

خانم پیوند

۰۹۳۵۶۶۱۲۴۵۳

مسئول فروشگاه شرکت

آقای فرشید خانی

۰۹۱۹۲۳۸۸۶۸۴