• چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
  • -
  • ۱۱۳

حضور ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﺸﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻮآوري و ﻓﻨﺎوري رﺑﻊ رﺷﯿﺪي

ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه رﯾﻨﻮﺗﮑﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ۱۰ الی ۱۴ آبان ماه و ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و از ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در زوﻧﺒﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ۷ ﮐﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ (رﯾﺎﺿﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ، زﯾﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ)، ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، و ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﻮزﺷـﯽ ﺣـﻮزه ﻓﻨـﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮو ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع در ﻃﻮل ۵ روز ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﻏﺮﻓﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

-پایان خبر-


نظرات کاربران

جستجو

مطالب اخیر