تأکید همکاری خیرین مدرسه ساز در تجهیز مدارس خیر ساخت

بهمن ماه سال جاری مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در قالب یک هیئت برجسته و در راس آن آقای دکتر حافظی با حضور در شرکت صنایع آموزشی از نمایشگاه و چند کارگاه تولیدی شرکت بازدید نمودند.
در این جلسه خیرین مدرسه ساز ضمن تاکید بر لزوم تجهیز مدارس خیر ساخت با محصولات کارآمد و با کیفیت، بر ادامه فعالیت های مشترک خود با شرکت صنایع آموزشی در راستای تفاهمات قبلی تاکید نمودند.

نظر سنجی